Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden – Minuutje het spel – 2024

Product en dienstverlening
1. Het product is Minuutje het spel: een kant en klaar educatief teamspel bedoeld als extra activiteit voor het beweeg- en basisonderwijs, met als doel om kinderen bewuster te maken van een gezonde leefstijl.
2. Het product is ontwikkeld en eigendom van PrimairO. Samen met professionals, vrijwilligers én kinderen vanuit o.a. het beweeg- en basisonderwijs hebben wij met veel zorg en aandacht dit lesprogramma geschreven en samengesteld. 
3. Minuutje het spel wordt kant en klaar geleverd en bestaat uit een levensgroot speelveld, speldoos en de spelelementen; 500 opdrachten, 150 spelkaarten, 1 spelboek, 1 zandloper, 2 dobbelstenen en benodigde attributen zoals omschreven op de website.
4. De dienstverlening door Aanbieder is het introduceren en begeleiden van het product op locatie. Ook andere werkzaamheden zoals advies & organisatie vallen hieronder. Hiervoor wordt een nieuwe overeenkomst met specifieke afspraken opgesteld.

Betalingsvoorwaarden
1. Genoemde prijzen zijn exclusief btw, bezorgkosten, uren en reistijden.
2. Betaling geschied vooraf. De factuur wordt binnen 2 weken verzonden door Aanbieder aan Afnemer voor de daadwerkelijk te leveren datum. Na ontvangst van betaling heeft Afnemer de garantie van Aanbieder op het afgesproken product. 
3. De betaling van facturen van Aanbieder dienen door Afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
4. In overleg tussen aanbieder en afnemer kan de facturatie na levering plaatsvinden met een maximum betalingstermijn van 30 dagen na levering. 

Prijsindexering
1. De nettoprijs per product, Minuutje het spel, is vastgesteld op €756,25,- (excl. bezorgkosten, excl. workshop).
2. De prijs voor dienstverlening zal separaat worden overeengekomen. De introductieworkshop is vastgesteld op €75,- (excl. btw). De bezorgkosten bedragen €25,- *(excl. btw) per order.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Aanbieder behoudt het recht om prijzen en tarieven aan te passen. 
4. Bij orders vanaf 2 exemplaren van Minuutje het spel ontvangt afnemer staffelkorting, oplopend en afhankelijk van het aantal spellen. Bij orders vanaf 2 exemplaren of meer ontvangt afnemer maatwerk logo op het speelveld.

Leveringsvoorwaarden
1. Aanbieder levert Minuutje het spel op de afgesproken locatie, dag en tijd in afstemming met Afnemer.
2. Aanbieder garandeert het geleverde product van dezelfde kwaliteit, volledigheid en inhoud zoals deze ook wordt gepresenteerd en omschreven door Aanbieder op de website, social media en tijdens demonstraties.
3. Indien Afnemer niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, behoudt Aanbieder het recht deze kosten te verhalen en de aanschaf, Minuutje het spel, terug te vorderen.
4. Aanbieder behoudt zich het recht om de genoemde leveringsdatum aan te passen. Dit zal ten alle tijden in overleg gaan met Afnemer.
5. Na betaling van Afnemer is de levertijd maximaal 4 weken door Aanbieder, mits anders afgesproken met akkoord van beide partijen. 

Intellectueel Eigendom
1. Het product, het x aantal exemplaren van Minuutje het spel, komen in eigendom van Afnemer. Afnemer heeft hiermee de garantie en middelen om Minuutje het spel in te zetten waarvoor dit product bedoeld is. 
2. Het intellectueel eigendom, ontwerp, merknaam en de inhoud van het product, blijven eigendom van Aanbieder.
3. Het is niet toegestaan voor Afnemer om Minuutje het spel in te zetten, door te verkopen of te verhandelen bij of aan derden. Derden zijn organisaties en personen anders dan in de omschrijving Afnemer vermeld, zie offerte/factuur.
4. Indien Afnemer Minuutje het spel wilt gebruiken voor andere doeleinden dan waar voor bedoeld en overeengekomen, overlegt de Afnemer met Aanbieder voor goedkeuring. Afspraken die hieruit vloeien, worden separaat vastgelegd.
5. Het is niet toegestaan afbeeldingen, ontwerpen, namen, kleuren, materialen en concepten van Minuutje het spel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor Minuutje het spel is bedoeld door Aanbieder.
6. Afnemer mag onderdelen van het spel, zoals afbeeldingen, teksten en opdrachten, niet kopiëren en/of distributeren.

Dienstverlening
1. Afnemer heeft recht op dienstverlening van Aanbieder voor twee kalenderjaren. Het eerste kalenderjaar is het jaar waarin Afnemer het spel heeft aangekocht. Hieronder vallen hulpvragen en garantievoorwaarden.
2. Dienstverlening op de Koopovereenkomst is exclusief begeleiding op locatie, adviestrajecten en organisatiewerkzaamheden.
3. Afnemer is welwillend om mee te werken aan een kort onderzoek naar de effecten van Minuutje het spel.
4. Aanbieder en Afnemer streven er beide naar om Minuutje het spel met met de juiste intenties in te zetten. 

Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, aanbiedingen, diensten, (rechts)handelingen en dergelijke van PrimairO en overeenkomsten tussen Afnemer en Aanbieder is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen waar Afnemer en Aanbieder niet samen uitkomen, worden begeleid door een wederzijds afgesproken en onafhankelijk derde partij. Indien noodzakelijk of de wet voorschrijft, worden geschillen aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter.

Aansprakelijkheid
1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade aan Afnemer of derden die voort vloeien uit de overeenkomst, de aanschaf en/of het gebruik van het product; Minuutje het spel.
2. Aanbieder biedt uitleg over het gebruik en toepassing van Minuutje het spel, zowel inhoudelijk als op gebied van veiligheid. Denk hierbij aan omgangsnormen, spelregels en onderhouden van het product.

Privacy
1. Bij het aangaan van de koopovereenkomst stemt Afnemer in met het feit dat zijn gegevens worden bewaard door Aanbieder.
2. Aanbieder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met het verwerken en opslaan van de gegevens van Afnemer volgens de richtlijnen van het AVG.
3. Op verzoek van Afnemer biedt Aanbieder de mogelijkheid om de gegevens in te zien en de mogelijkheid om deze te verwijderen.
4. Aanbieder behoudt zich het recht om de naam van de organisatie op hoofdniveau te registreren op haar website. Hiermee wilt Aanbieder aantonen welke Afnemers er samenwerken met Minuutje het spel.

Contact
1. Aanbieder is voor Afnemer te bereiken via e-mail op info@minuutjehetspel.nl en het contactformulier op de website. Afnemer ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. Persoonlijke contactgegevens zullen onderling worden uitgewisseld.  
2. Minuutje het spel is een geregistreerde merknaam en product van;

PrimairO
Kvk-nummer 70964262
Btw-nummer NL011017880B02
NL71 INGB 0008 170119

www.minuutjehetspel.nl